Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Özel Elbistan Yaşam Hastanesi (Evsu Özel Sağlık Hizmetleri LTD.ŞTİ) (Bundan sonra “Hastane” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır.)  ve ilgili mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede 2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu,  3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ,İŞLENMESİ VE VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz hastane tarafından, faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere, özel ve genel nitelikli kişisel verileriniz(aşağıda yer alan verileriniz dâhil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmaksızın), bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekildehastane tarafındanveri sorumlusu sıfatıyla sizlere sağlıklı hizmet sunabilmek için işlenebilmektedir.

 • Kimlik bilgileriniz (Ad- soyad, TC kimlik no, Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici TC kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet bilgisi ve ibraz edilen TC kimlik kartı ya da sürücü belgesi fotokopisi),
 • İletişim bilgileriniz (Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi),
 • Hasta numaranız ve protokol numaranız,
 • Ödeme ve faturalamaya ilişkin finansal bilgileriniz,
 • Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Dosyanızda bulunması amacıyla sunduğunuz dış kurum laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz ve diğer sağlık verileriniz,
 • Hastane genel alanlarında bulunan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
 • Çağrı merkezimiz ile iletişime geçtiyseniz, sesli görüşme kaydınız,
 • Otopark hizmetinden faydalandıysanız araç plaka bilginiz,
 • Hizmetlerimizi değerlendirme amacıyla paylaştığınız öneri, yorum metinleri ve anket cevaplarınız,
 •  İş başvurusunda bulunmanız halinde, bu kapsamda temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz
 • Çalışan ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

 

 

 

 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

 • Kimliğinizin doğrulanması, anlaşmalı/ ilgili kurumlarla ilişkinizin doğrulanması ve teyit edilmesi,
 • Kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Hizmet kalitesi amacıyla hastane yönetimi, Hasta hakları ve Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • İlaç ve tıbbi cihaz temini,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Sağlık hizmetlerinin geliştirmesi amacıyla analiz yapma,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler ve Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Sağlık hizmetinin finansmanının sağlanması, faturalandırma yapılması.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz, hastaneye ait arşivlerde hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla;

 • TC Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı sair birimler başta olmak ancak bu kurumlar ile sınırlı olmamak üzere, yetkili makamlar tarafından talep edilmesi, yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan e-nabız, teletıp ve benzeri sistemler kapsamında talep edilmesi halinde ya da tarafımıza yüklenen bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında ilgili makamlar ve kişiler, 
 • SGK tabiiyetindeki hastalar için Sosyal Güvenlik Kurumu, özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta şirketiniz, faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuz,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde bulunan laboratuvarlar, radyoloji, patoloji, nükleer tıp, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
 • Sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşu,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilciler,
 • Mahkemeler ve her türlü yargı makamı,
 • Özel sigorta şirketleri,
 • Ortak çalışma gerçekleştirdiğimiz avukatlar,
 • Denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek ve yürütmek üzere iş birliği yaptığımız iş ortaklarımız ve üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, niteliğine bağlı olarak her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında toplanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİ ELDE ETMENİN HUKUKİ SEBEBİ

Hastanenin faaliyet konusuna dâhil olan her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda hastanenin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirebilmesi için hukuki dayanakları;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.
 • 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu,
 • 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu

 

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN OLARAK ALINAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Hastane olarak, kişisel verilerinizi teknolojik olanaklar dâhilinde, olası her türlü riski dikkate alarak bilgi güvenliği standartları ve prosedürlerinin gerektirdiği tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine uygun olarak, hassasiyetle korumaktayız.

Çalışanlarımız bilgi güvenliği, hasta mahremiyeti, kişisel verilerin korunması konularında eğitilmekte olup kişisel veri güvenliği konusunda kurumsal politika ve prosedürler çalışanlarımızda yazılı olarak bulunmaktadır.

 

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerinize erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına haizsiniz.
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtiriz.

 

8. BAŞVURU VE İLETİŞİM


Kişisel verileriniz teknolojik olanaklar dâhilinde olası her türlü risk dikkate alınarak bilgi güvenliği standartları ve prosedürlerinin gerektirdiği tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine uygun şekilde, hassasiyetle korunmaktadır.
Kanun kapsamındaki taleplerinizi;

 • www.elbistanyasam.com web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu” nu doldurarak;
 • Battalgazi Mah. Kızılelma Sok. No:1 Elbistan/KAHRAMANMARAŞ adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile üzerine “İnsan Kaynakları” departmanı dikkatine yazıp,  zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak göndererek,
 • Noter kanalıyla göndererek,
 • evsu@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresi aracılığıyla iletebilirsiniz.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki taleplerinizi, “www.elbistanyasam.com” adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

 

 

 

 

 

Sosyal Medya

Kurumsal