KVKK HASTA/VELİ-VASİ AYDINLATMA METNİ

 

HASTA/VELİ-VASİ

AYDINLATMA METNİ

Doküman No: KVKK/B-05.04

EVSU ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Yayım Tarihi: 12.07.2021

Revizyon No/Tarihi:0/İlk Yayın

 

 

 1. TANIMLAR

Kişisel Veri:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”):7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen:Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Veri Sorumlusu:Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Evsu Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti., kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Battalgazi Mahallesi Kızılelma Sokak No:1 Elbistan / KAHRAMANMARAŞ adresinde faaliyet gösteren Evsu Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.  (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

 1. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER VE TOPLAMA YÖNTEMİ

Şirketimiz tarafından; hastalardankimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, din, sağlık bilgileri, biyometrik veri, imza ve el yazısı ile sürücü belgesi kategorilerinde aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel veri toplanabilmektedir.

 

Veli-Vasi iseniz  kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, finans, mesleki deneyim ile imza ve el yazısı kategorilerinde yine aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel veri toplanabilmektedir.

 

Kişisel verileriniz; Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler tarafından ya da otomatik yollarla; matbu formlar ve sözleşmeler,görüntü kayıt cihazları, e-posta ve web sitesi ile her nevi bilgisayar ve elektronik araç ve uygulama üzerinden; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE İŞLEMENİN HUKUKİ NEDENLERİ

Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki tabloda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddesine uygun olarak aşağıda belirtilen hukuki nedenlerle işlenmektedir.

 

İşlenen Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Dayanakları

Kimlik
 

 • Tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi
 • Sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunulması
 • Tedavi sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Hukuki Yükümlülük
 • Hakkın tesisi ve kullanılması
 • Veri Sorumlusunu Meşru Menfaati

İletişim
 

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi
 • Sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunulması
 • Tedavi sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Hukuki Yükümlülük
 • Veri Sorumlusunu Meşru Menfaati

Hukuki İşlem
 

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuki Yükümlülük
 • Veri Sorumlusunu Meşru Menfaati

Müşteri İşlem

 • Tıbbi Teşhis ve Tedavi Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Sağlık Hizmetlerinin Planlanması ve Sunulması
 • Tedavi Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuki Yükümlülük
 • Hakkın tesisi ve kullanılması
 • Veri Sorumlusunu Meşru Menfaati

Fiziksel Mekan Güvenliği
 

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusunu Meşru MenfaatiHakkın tesisi ve kullanılması

Finans
 

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuki Yükümlülük
 • Veri Sorumlusunu Meşru Menfaati

Mesleki Deneyim

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusunu Meşru Menfaati

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar
 

 • Tıbbi Teşhis ve Tedavi Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Sağlık Hizmetlerinin Planlanması ve Sunulması
 • İleride Doğabilecek Uyuşmazlıklarda Delil Olarak Kullanılması
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Veri Sorumlusunu Meşru Menfaati
 • Açık Rıza

Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar

 • Özel bir işleme amacı yoktur. İlgili mevzuatın gerektirdiği doğrultuda eski tip kimliklerde yer alan (Din) ibaresi bulunması sebebiyle edinilmektedir.
 • Açık Rıza

Sağlık Bilgileri
 

 • Tıbbi Teşhis ve Tedavi Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Sağlık Hizmetlerinin Planlanması ve Sunulması
 • Tıbbi teşhis ve tedavi süreç yönetimi gerekçesiyle Sistemik Anamnez Bilgilerinin temini
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Hukuki Yükümlülük
 • Veri Sorumlusunu Meşru Menfaati
 • Açık Rıza
 • Hakkın tesisi ve kullanılması

Biyometrik Veri

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Açık Rıza
 • Hukuki Yükümlülük

Diğer Bilgiler-El Yazısı ve İmza
 

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati Çerçevesinde İmzalanması Gereken Sair Evraklar
 • İleride Doğabilecek Uyuşmazlıklarda Delil Olarak Kullanılması
 • Hukuki Yükümlülük
 • Hakkın tesisi ve kullanılması
 • Veri Sorumlusunu Meşru Menfaati

Diğer Bilgiler- Sürücü Belgesi Bilgileri

 • Kimlik Belgesi Yerine Kullanılması
 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygun olarak ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve ölçülü olmak üzere;

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine,
 • Hissedarlara,
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,
 • Tedarikçi Yetkilisine,
 • WhatsApp, Facebook, Instagram gibi uygulama ve sitelerin kullanılması nedeniyle yurt dışına, aktarılabilir.

 

Bununla birlikte açık rızanızın olması halinde fotoğraf ve video kayıtları gibi görselleri reklam ve tanıtım amacıyla Yaşam Hastanesi Web Sitesinde ya da sosyal medya hesaplarında kamuya açık hale getirilebilir.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanıma ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusu Başvuru Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğde belirtilen Başvuru usullerine uygun olarak Evsu Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Battalgazi Mahallesi Kızılelma Sokak No:1 Elbistan / KAHRAMANMARAŞ adresinden veya kvkk@elbistanyasam.comkayıtlı posta adresine ilettiğiniz taktirde, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.  Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.       

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

Sosyal Medya

Kurumsal